Policy

Här hittar du villkor för våra tjänster.

 1. Avtalstid

Avtalet löper under avtalad tid och förlängs inte automatiskt

 1. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

2.1. Betalning sker mot faktura.

Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Calmare MedieByrå HBs bankkonto senast femton (15)dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Calmare MedieByrå HB äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag.

 1. Leverans

Leverans sker löpande under avtalstid.

 1. Garanti  och. Återbetalning

Garanti som ges i samband med vissa av våra tjänster som men inte begränsad till Growth Hacking följer konsumentverkets rekommendationer. 90-dagars garanti innefattar men är inte begränsad till att kunden kommer uppleva tillväxt (som, men inte begränsad till order/kundflöde ökning, fler prenumerationer, etc.) i sitt verksamhet senast 90 dagar efter att våra tjänster är implementerade. Återbetalning i dessa fall innefattar återbetalning för kostnader för vårt arbete. Calmare MedieByrå HB kan inte återbetala kostnader för externa aktörer och/eller kostnader för våra samarbetspartners. 

Återbetalning till Konsument sker senast inom 30 dagar i det fall Konsumenten på riktiga grunder häver köpet. 

Återbetalning i dessa fall innefattar återbetalning för kostnader för vårt arbete. Calmare MedieByrå HB kan inte återbetala kostnader för externa aktörer och/eller kostnader för våra samarbetspartners. 

 1. Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

 1. Reklamation

Konsument har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. Calmare MedieByrå HB följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer. Önskar konsument använda sin reklamationsrätt kontaktas Kundtjänst via e-post, info@calmaremedia.com, eller med samtal till refererad person med nödvändig information.

 1. Underhåll

Calmare MedieByrå HB förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Calmare MedieByrås Tjänster sker löpande.

 1. Avstängning av abonnemang

Calmare MedieByrå förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Avtalsmallar har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva Avtalet om abonnenten inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

 1. Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Calmare MedieByrå HB i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) samt GDPR. Calmare MedieByrå HB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, personnummer och organisationsnummer. Calmare MedieByrå kan komma att lämna ut personuppgifter till sammarbetspartners. Den Registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den Registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Avtalsmallar säljer inte uppgifter vidare till Tredje part. Kund ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.

 1. Ansvarsbegränsning

Calmare MedieByrå HB ansvarar ej för hur kunden använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för abonnentens tillämpning eller användning. Calmare MedieByrå HB ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som abonnenten går i samband med de beställda Tjänsternas nyttjande. Innehållet i de dokument som ingår i Tjänsterna är baserade på svensk rätt som tillämpas av svenska rättsvårdande myndigheter senast vid det tillfälle abonnenten fick åtkomst till dem. Calmare MedieByrå HB ansvarar ej för nedladdade dokuments riktighet i framtiden.

Calmare MedieByrå HB ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Calmare MedieByrås Tjänster. Calmare MedieByrås Tjänster skall ej ses som juridisk, finansiell eller någon annan form av rådgivning. Calmare MedieByrå HB ansvarar ej för eventuell förlust av data hos abonnenten vid användande av Tjänster.

 1. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

Calmare MedieByrå HB äger inte immateriella rättigheter som är direktkopplade till tjänster som, men inte begränsad till Webbutveckling, eller annan mjukvaruutveckling.

 1. Teknisk standard

Calmare MedieByrå ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i abonnentens operativsystem och datormiljö. Det åligger abonnenten att förvissa sig om att abonnenten har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Avtalet ingås. Calmare MedieByrås Tjänster förutsätter att Abonnenten har erforderlig teknisk standard.

 1. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

 1. Kundtjänst

Calmare MedieByrås kundtjänst tillhandahåller support under till kunder, dock så bör kontakt ske via mail, sms eller telefonsamtal till refererad person. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.

 1. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i IT-företagens Allmänna bestämmelser, Elektroniska tjänster för publika nät.

 1. Tillämplig lag och tvist

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms tingsrätt som förstainstans.

Vad krävs det för att ditt verksamhet ska växa?

Skicka oss ett meddelande. Vi tar reda på det tillsammans.